Why you should watch ‘Monthly Girls’ Nozaki-kun’

John Wintroubs explains why you should watch the romantic comedy anime ‘Monthly Girls’ Nozaki-Kun.’