Why you should watch ‘Fruits Basket (2019)’

John Wintroub explains why you should watch ‘Fruits Basket (2019)’

Why you should watch ‘My Teen Romantic Comedy SNAFU’

John Wintroubs explains why you should watch the “romantic comedy” anime ‘My Teen Romantic Comedy SNAFU.’

Why you should watch ‘Monthly Girls’ Nozaki-kun’

John Wintroubs explains why you should watch the romantic comedy anime ‘Monthly Girls’ Nozaki-Kun.’